گزارش کارآموزی برق كارخانه لوله سازی فارسیت

کارآموزی برق كارخانه لوله سازی فارسیت 70 ص

فصل اول

آشنائی كلی با مكان كارآموزی

معرفی

الف) تاریخچه

ب) موقعیت جغرافیایی

ج) معرفی سازمان

تولیدات و محصولات

تولیدات و محصولات

مواد اولیه مصرفی

عبارتند از سیمان و پنبه نسوز ها

كارگاه و اهمیت سیستم مورد كارآموزی

صفحة فارسیت موجدار

الف) سیمان

ب) انواع سیمان

پ) پنبه های نسوز

ت)توصیف وضع موجود

ث) مراحل تولید ورق موجدار

ج) نوار لاستیكی و دستگاه پرس

چ) مرحلة جداسازی و انبار

فصل دوم

ارزیابی بخشهای مرتبط با كارآموزی

كلیات

چارت سازمانی

بخش های مرتبط با كارآموزی

1ـ قسمت تعمیرات برق

نحوة درخواست كار از قسمت

2ـ قسمت سیم پیچی

3ـ قسمت روشنایی

4ـ قسمت مخابرات

فصل سوم

آزمون آموخته ها و نتایج

وسائل كنترل

كنتاكتور

الف) اصول كار

ب) مشخصات كار

رله های كنترل

1ـ رله های نیوماتیكی (بادی)

مرحلة اول ، شرایط ابتدائی رله

مرحلة دوم ، شروع تأخیر زمانی

مرحلة سوم ، انتهای زمان تأخیر

2ـ رله الكترونیكی

3 ـ رله الكترومكانیكی

مونتاژ كنتاكتهای كمكی

4ـ رله اضافه بار

الف) اصول كار

ب) مشخصات الكتریكی

5ـ رله مغناطیسی

كلید های محدودكننده

كلید فشاری

فیـوزهـا

الف) كلیات

ب) فیوزهای موتورهای سه فازالقائی

ج) فیوز برای حفاظت سیم كشی كنترل

چراغ سیگنال

شستی روشن و خاموش

كلید اصلی

وسیلة كنترل

ترانسفورماتورهای كنترل

طراحی مدار

مدار چپگرد ـ راستگرد همراه با یك لیمیت سویچ

تعدیل ضریب قدرت بطور اتوماتیك

ترمز الكتریكی موتور القائی

راه اندازی موتور القائی با رتور سیم بندی شده

مدار روشنائی اضطراری

مدار زنجیری