كلیه نقشه های سازه ای ساختمان 9 طبقه

مطالب دیگر:
پیشینه و مبانی نظری بیماری صرعپیشینه و مبانی نظری بیماری عروق کرونرپیشینه و مبانی نظری پاسخ رفتاری به تبلیغات اینترنتیپیشینه و مبانی نظری پان تركيسمپیشینه و مبانی نظری پذیرش اجتماعیپیشینه و مبانی نظری پرخاشگري ،نظریه و مدل های آنپیشینه و مبانی نظری پرخاشگری و ناکامیپیشینه و مبانی نظری پرخاشگریپیشینه و مبانی نظری پرخاشگری،رفتار پرخاشگرانه و تقویت پرخاشگریپیشینه و مبانی نظری پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیکپیشینه و مبانی نظری پرستاری بیماران همودیالیزیپیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش برندپیشینه و مبانی نظری پژوهش ارزش ویژه برند داخلی سازمانپیشینه و مبانی نظری پژوهش استراتژی رقابتیپیشینه و مبانی نظری پژوهش جراحی زیباییپیشینه و مبانی نظری پژوهش رفتار شهروندی سازمانیپیشینه و مبانی نظری پژوهش عملکرد مالیپیشینه و مبانی نظری پژوهش کانال های توزيعپیشینه و مبانی نظری پسته و مشکلات تولید و توزیع آنپیشینه و مبانی نظری پنج عامل بزرگ شخصیت

این فایل حاوی نقشه طراحی شده در نرم افزار اتوكد می باشد كه شامل نقشه های زیر است :
پلان پی و جزئیات اجرایی نوارها
پلان جزئیات اجرایی ستونها
پلان جزئیات اجرایی دیوارهای برشی
پلان تیر ریزی سقف طبقات
پلان جزئیات اجرای تیرهای سقف طبقات
پلان جزئیات اجرایی پله
پلان اجرایی تیرچه های سقف طبقات